Podmínky a pravidla Amatérské fotosoutěže

Podmínky a pravidla fotosoutěže

Organizátor fotosoutěže

Živé sochy Sinela –  www.zivesochysinela.cz

Termín konání fotosoutěže

Fotosoutěž probíhá od x.x.2018 do x.x..2018. Konečná uzávěrka je x.x.2018 ve 23.59 hodin. 

Účastníci fotosoutěže

Účastníkem fotosoutěže se stane každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení,e-mail, tel.kontakt).

Soutěžní fotografie

Podmínkou účasti ve fotosoutěži je zaslání jedné soutěžní fotografie v digitální podobě ve formátu JPG (dále jen „fotografie“) přes kontaktní formulář soutěže na stránce www.zivesochysinela.cz, záložka soutěž nebo na adresu info@sinela.cz  a to v termínu konání fotosoutěže. Fotografie musí být o velikosti mezi 800 kB a 4 MB. Fotografie musí zachycovat z pozitivního hlediska tématiku, Festivalu živých soch v ???. Každý účastník fotosoutěže může zaslat maximálně 1 fotografii. U zaslané fotografie musí být připojeno jméno, email nebo tel. kontakt fotografa (v textu průvodního e-mailu, nebo v názvu souboru).
Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít.
Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Zasláním soutěžní fotografie účastník fotosoutěže prohlašuje, že:

• souhlasí s těmito podmínkami a pravidly fotosoutěže,
• fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
• osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel fotosoutěže.

Do fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které:

• nesouvisí s tématem této fotosoutěže,
• autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (v případě výhry: jméno a příjmení autora se musí shodovat se jménem adresáta),
• mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
• jsou opatřeny vulgárním, či jinak pohoršujícím popiskem,
• byly, dle informací dostupných organizátorovi fotosoutěže, pořízeny jiným autorem, než je účastník fotosoutěže,
• jsou na první pohled velmi nekvalitní (rozmazané, tmavé a podobně)
• obsahují jakékoliv dodatečně doplněné nápisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy z důvodu možného považování za reklamu
• budou do fotosoutěže přihlášeny před zahájením fotosoutěže nebo po termínu uzávěrky pro zasílání fotografií

Způsob vyhodnocení fotosoutěže

Vyhodnocení fotosoutěže proběhne x.x.2018. Výherních fotografie bude zveřejněny na stránkách soutěže a na facebook stránce Živé sochy Sinela. Na veškeré stížnosti od ostatních soutěžících nebude brán zřetel.

Ostatní podmínky fotosoutěže

Výherce bude o výhře srozuměn e-mailem nebo telefonicky. Cena mu bude následně předána osobně nebo zaslána e-mailem. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty nebo služby.
Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla, nebo fotosoutěž zrušit bez udání důvodu.
Účastí ve fotosoutěži (zasláním fotografie a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a podmínkami fotosoutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním e-mailu. Údaje budou zpracovány za účelem administrace fotosoutěže a za účelem nabízení obchodu nebo služeb organizátora. Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátora automatizovaně, nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání fotosoutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané fotografii (nejdéle však 10 let od ukončení fotosoutěže), nebo do odvolání tohoto souhlasu. Účastník fotosoutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má veden trvalý pobyt, a to ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků fotosoutěže.
Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy fotosoutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů